Έτος 2016, Τεύχος 4

Μελέτες:

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Το Σύνταγμα και η εφαρμογή του»

Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Το εύλογο διοικητικό κόστος ως στοιχείο διαμόρφωσης της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς»

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη: «Ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων»

Κατερίνα Σαββαΐδου: «Δημοσιονομικοί κανόνες και ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού προσαρμογής (γνωστού και ως «κόφτη») στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής»

Παναγιώτης Εμ. Δέγλερης, Στέλλα-Μαρία Ταφλαμπά: «Κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις εκλογές που διενεργήθηκαν για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά δικαστικά συμβούλια»

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης: «Ο ακυρωτικός έλεγχος αποφάσεων των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ: οι αποφάσεις περί αποχής των δικηγορών (σκέψεις με αφορμή την ΣΤΕ (ολομ.) 1466/2016).»

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης: «Το διοικητικό μας δίκαιο ένα άρθρο με έξι εδάφια»

Μαρίκα Παπαθωμά-Καλλίγερου: «Τα διοικητικά δικαστήρια στην Κύπρο»

Φρίξος Νικολαΐδης: «Γλώσσα και Δικαστήρια»

Ελένη Χ. Μπήινα: «Υπέρβαση ορίων εξουσίας»

Μιχάλης Π. Σειραδάκης: «Από την de lege ferenda “δάνεια εμπειρία” στην de lege lata υπεργολαβία»

Νομολογία:

«Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τις τηλεοπτικές άδειες»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ», 2016, σ. 620.

Ιωάννης Δ. Κίτσος, «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» 2016, σ. 403.

Μ. Μπάκαβου, Φ. Φωτόπουλος, «Περί Αιγιαλού και Παραλίας», 2016, σ. 226, «Περί Ρεμάτων», 2016, σ. 208.

Σωτήριος Κ. Κυβέλος, «Η ενδικοφανής προσφυγή, β΄ έκδοση», 2016, σ. 445.

Catherine Barnard, «The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms,», 2016, σ. 728.