Διαδικτυακή Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

«Το νέο νομικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις»

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Μαΐου 2021, 18:00,

Ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακά από το youtube live της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), την σελίδα στο Facebook και στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ

Πρόεδρος:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ),Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ομιλητές:
Γεώργιος Δελλής,, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
«Εισαγωγή στις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 με το νέο νόμο 4782/2021»
Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
«Οι νέες διατάξεις για την έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέμβαση
Ηλίας Μικρουλέας, Δ.Ν. Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,
«Συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών: Όψεις της κάμψης της αρχής της τυπικότητας»