Έτος 2017 (2), Τεύχος 4

Μελέτες:

Θεολογία Γναρδέλλη: «Νομολογιακές εξελίξεις στον έλεγχο των αποκρατικοποιήσεων»

Αστέρης Αθ. Μπουζιάς: «Δημόσιες συμβάσεις και νομικός έλεγχος»

Ιωάννης Ν. Βάγιας: «Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις τροποποιήσεις των δημοσίων συμβάσεων»

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης: «Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ν. 4412/2016)»

Πωλίνα Κουτσομπόη: «O διενεργούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχος νομιμότητας των δαπανών των ΟΤΑ. Έλεγχος σκοπιμότητας: Τα δυσδιάκριτα όρια μιας αμφιλεγόμενης διάκρισης»

Αντιγόνη Γιαννουράκου: «Παροχή έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016): Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

Μιχάλης Π. Σειραδάκης: «Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. Επίκαιρα ζητήματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της»

Νομολογία:

«Πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμέλεια), «Επίκαιρα ζητήματα δημοσίου δικαίου», Βιβλίο (Ebook) πρακτικών του 2ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ., Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαΐου 2015, σελ. 437.

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου, «Σύνοψη Διοικητικού Δικαίου. Γενικού και Δικονομικού», 2017, σελ. 198.

Βασίλης Σωτηρόπουλος, «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα», 2017, σελ. 210.

Dimitry Kochenov, «EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights», 2017, σ. 805.

José Antonio Moreno Molina, «La inclusión de las personas con discapacidad en un nuevo marco jurídico-administrativo internacional, europeo, estatal y autonómico», 2016, σ. 241.

Catherine Gauthier, Sébastien Platon, David Szymczak, «Droit européen des droits de l’homme», 2016, σ. 518.