Έτος 2019 (4), Τεύχη 3-4

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η επιλογή Ειδικών Επιστημόνων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ»

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Γεωργία Σ. Τζιαμπάζη: «Η ασφαλιστική εισφορά ως εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής: O προσδιορισμός του ύψους της με βάση την εισφοροδοτική ικανότητα και την αρχή της ισότητας μετά τις αποφάσεις 1880 και 1888/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ»

Λευτέρης Μακρυλάκης: «Η πρακτική εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Σκέψεις-Επισημάνσεις»

Δήμητρα Σιαχάμη: «Ζητήματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 στο ΕΚΔΔΑ»

Μιχάλης Π. Σειραδάκης: «Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση γ) του ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα και η τροποποίηση εκτελούμενης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περίπτωση γ) του ν. 4412/2016 λόγω απρόβλεπτων γεγονότων. Σημεία σύγκλισης και ουσιώδεις διαφοροποιήσεις των δύο διατάξεων»

Στέφανος Πετροπουλάκος: «Η επάρκεια των συντάξεων ως όριο για την μείωσή τους»

Ελένη Βελετσάνου: «Ο βαθμός απόδειξης και το βάρος απόδειξης στις φορολογικές διαφορές μς βάση την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ»

Δημόκριτος Μπατσούλας: «Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας σε φορείς τεχνητής νοημοσύνης: αναγκαίο βήμα ή απονενοημένο διάβημα;»

Νομολογία:

«Πρόσφατη νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας και Τακτικών Διοκητικών Δικαστηρίων»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος, «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ). Ερμηνεία κατ᾽ άρθρο», 2019, σελ. 680

Filip Dorssemont, Klaus Lörcher, Stefan Clauwaert and Mélanie Schmitt (Eds.), «The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation», 2019, σελ. 712

Jessica Giles, Andrea Pin, Frank S. Ravitch (eds.), «Law, Religion and Tradition, Law and Religion in Global Context, 1. Switzerland: Springer», 2018, σελ. xvii+191

Δημήτριος Θ. Πυργάκης, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», 2017, σελ. 452