Έτος 2018 (3), Τεύχος 4

Μελέτες:

Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος: «Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας στις πράξεις των ανεξαρτήτων αρχών»

Ελένη Λευθεριώτου: «Σκέψεις για την συμπόρευση μεταρρυθμίσεων διοίκησης και δικαιοσύνης, με αφορμή μορφές φορέων και συμβάσεων του ενωσιακού δικαίου»

Χαρά Πόνη: «Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης μέσα από τη νομολογία»

Εμμανουέλα Σωτηροπούλου: «Νομικά ζητήματα μέσα από τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.»

Ελένη Μ. Παλιούρα: «Η ουδετερότητα του κράτους σε ζητήματα θρησκευτικού φαινομένου: θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση»

Μιχάλης Θ. Παπαγεωργίου: «Ευρωπαϊκός συνταγματισμός και ανθρώπινα δικαιώματα»

Νομολογία:

«Πρόσφατη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Κατερίνα Παπαδοπούλου, «Η Προστασία του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης», 2018, σελ. 192.

Σοφία Μητσιοπούλου (Επιμέλεια Δημήτριος Εμμανουηλίδης), «Η αγωγή στη διοικητική δίκη», 2019, σελ. 400.

Χαράλαμπος Κουρουνδής, «Το Σύνταγμα και η Αριστερά. Από τη «βαθεία τομή» του 1963 στο Σύνταγμα του 1975», 2018, σ. 578

Philipp Reimer, «Verfahrenstheorie. Ein Versuch zur Kartierung der Beschreibungsangebote für rechtliche Verfahrensordnungen», 2015, σ. 573.

José Antonio Moreno Molina, «El nuevo derecho de la contratación pública de la Unión europea. Directivas 4.0», 2015, σ. 193.