Έτος 2016, Τεύχος 1

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Η υποκατάσταση αναδόχουκατά την εκτέλεση σύμβασης δημοσίου έργου ή μελέτης, σύμφωνα με τη νομολογία του ελεγκτικού συνεδρίου.»

Θεοδώρα Θ. Ζιάμου: «Ανταγωνισμός και διαδικαστικά δικαιώματα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Βαρβάρα Μπουκουβάλα: «Μία παραγνωρισμένη διάταξη του Συντάγματος: Το άρθρο 111 παρ.1 και 2: από τον έλεγχο των προσυνταγματικών νόμων στην αρχή της διατήρησης της ισχύος των νομικών κανόνων»

Απόστολος Βλαχογιάννης: «Αναζητώντας τη δημοκρατία των αντιβάρων: από την παραδοσιακή σε μία σύγχρονη προσέγγιση της έννοιας των checks and balances»

Κων/νος Μαργαρίτης: «Η γνωμοδοτική δικαιοδοσία του ΕΔΔΑ: μια ακτινογραφία του Πρωτοκόλλου 16 ΕΣΔΑ»

Ελένη Φωτιάδου: Ζητήματα προδικαστικής παραπομπής (άρθρο 267 ΣΛΕΕ). Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του “ΕΕ της 9.9.2015, C-72/14 και C-197/14, X κατά Inspecteur van Rijksbelastingdienst και Van Dijk κατά Staatssecretaris van Financiën.»

Φιλιππία-Μαρία Φιαμέγκου: «Η μεταρρύθμιση που επέφερε ο ν. 3943/2011 στο «Ποινολόγιο», η πρόωρη έκθεση σε ποινικές κυρώσεις και η σχέση της με την επιταγή του ενωσιακού δικαίου για αποτελεσματική δικαστική προστασία»

Νομολογία:

«Πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις σε σχέση με τις δικαστικές δαπάνες – Συνέπειες των capital controls στο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμ.), «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ερμηνεία κατ΄ άρθρο», 2015, σ. 651.

Αθανάσιος Τσιρωνάς, «Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών και η επίλυσή τους από Ανώτατο Ειδικό Dικαστήριο», 2015, σ. 470.

Ηλίας Κουβαράς, «Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία -Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης», 2015, σ. 568.

Σωτήριος Κ. Κυβέλος, «Οι προθεσμίες στη διοικητική δίκη», 2015, σ. 152.

Νικόλαος Ζευγώλης, «Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο ή καταλύτης για μη βιώσιμο χρέος;» 2015, σ. 282.

Sofia Mitsiopoulou, «Le marché des infrastructures de transport: les aéroports et les ports», 2015, σ. 576.